مشاغل

شرکت ایران دوکا (خیاطی)

راسته دوز

کارفرما : آقای داوودی
سن : 20 الی 45 سال
جنسیت : زن ، مرد
بیمه : کارفرما
مهارت مورد نیاز آموزش : خیاط راسته دوز
ساعت مورد نیازدریک روزجهت انجام کار: 8 ساعت
حقوق یک ماه کاری : 1/800/000 تومان الی 2/300/000 تومان
مکان : کارگاهی
نیروی درخواستی :0

شرکت ایران دوکا (خیاطی)

وسط کار

کارفرما : آقای داوودی
سن : 20 الی 45 سال
جنسیت : زن ، مرد
بیمه : کارفرما
مهارت مورد نیاز آموزش : وسط کار
ساعت مورد نیازدریک روزجهت انجام کار: 8 ساعت
حقوق یک ماه کاری : 1/800/000 تومان الی 2/300/000 تومان
مکان : کارگاهی
نیروی درخواستی :0

شرکت ایران دوکا (خیاطی)

تحصیل دار

کارفرما : آقای داوودی
سن : 20 الی 45 سال
جنسیت : مرد
بیمه : کارفرما
مهارت مورد نیاز آموزش : تحصیل دار
ساعت مورد نیازدریک روزجهت انجام کار: 8 ساعت
حقوق یک ماه کاری : 1/800/000 تومان الی 2/300/000 تومان
مکان : کارگاهی
نیروی درخواستی :0

کاشی شکسته

.

مربی : خانم یاسمن افتخار
سن : 20 الی 45 سال
جنسیت : زن
بیمه : ندارد
مهارت مورد نیاز آموزش : عدم لرزش دست و ضعف چشم
ساعت مورد نیاز آموزش: 5 جلسه 2 ساعته
هزینه لوازم وابزار مورد نیاز آموزش و تمرین : 200 هزار تومان
ساعت مورد نیاز در یک روز جهت انجام کار : 3 ساعت
حقوق یک هفته کاری : 250 الی 300 هزار تومان
مکان : خانگی
نیروی درخواستی :تکمیل ظرفیت

معرق کاری

مربی : خانم یاسمن افتخار
سن : 20 الی 45 سال
جنسیت : زن
بیمه : ندارد
مهارت مورد نیاز آموزش : عدم لرزش دست و ضعف چشم
ساعت مورد نیاز آموزش: 5 جلسه 2 ساعته
هزینه لوازم وابزار مورد نیاز آموزش و تمرین : 250 هزار تومان
ساعت مورد نیاز در یک روز جهت انجام کار : 4 ساعت
حقوق یک هفته کاری : 250 الی 300 هزار تومان
مکان : خانگی
نیروی درخواستی :تکمیل ظرفیت

نقطه کوبی

مربی : خانم یاسمن افتخار
سن :20 الی 45 سال
جنسیت : زن
بیمه : ندارد
مهارت مورد نیاز آموزش : عدم لرزش دست و ضعف چشم
ساعت مورد نیاز آموزش: 5 جلسه 2 ساعته
هزینه لوازم وابزار مورد نیاز آموزش و تمرین : 250 هزار تومان
ساعت مورد نیاز در یک روز جهت انجام کار : 5 ساعت
حقوق یک هفته کاری : 350 الی 450 هزار تومان
مکان : خانگی
نیروی درخواستی :تکمیل ظرفیت

بورس

مربی : آقای علی خاتمی
سن : 18 به بالا
جنسیت : زن ، مرد
بیمه : ندارد
مهارت موردنیاز : توانایی ابتدایی کار با کامپیوتر
ساعت مورد نیاز آموزش : 3 جلسه 2 ساعته
هزینه لوازم وابزارمورد نیازآموزش وتمرین : دارا بودن لب تاپ یا گوشی هوشمند
ساعت مورد نیازدریک روزجهت انجام کار: 2 ساعت
حقوق یک هفته کاری : نامعلوم
مکان : خانگی
نیروی درخواستی :تشکیل کلاسها ماهیانه دو جلسه

مینا کاری

.

مربی : خانم یاسمن افتخار
سن : 20 الی -45 سال
جنسیت : زن
بیمه : ندارد
مهارت موردنیاز : عدم لرزش دست و ضعف چشم
ساعت مورد نیاز آموزش : 5 جلسه 2 ساعته
هزینه لوازم وابزارمورد نیازآموزش وتمرین : 250 هزار تومان
ساعت مورد نیازدریک روزجهت انجام کار: 6 ساعت
حقوق یک هفته کاری : 400 الی 500 هزار تومان
مکان : خانگی
نیروی درخواستی :

تراش سنگ های زینتی و طبیعی

.

کارفرما : آقای عمو
مربی :آقای علیزاده
سن : 18 الی 45 سال    جنسیت : زن ، مرد
بیمه : ندارد
مهارت مورد نیاز آموزش : عدم لرزش دست و ضعف چشم ،علاقمندی به تراش سنگ های زینتی
ساعت مورد نیازدریک روزجهت انجام کار: 6 ساعت
حقوق یک ماه کاری : پس از آخرین جلسه آموزش و کسب مهارت مورد نظر تعیین می شود.
مکان : کارگاهی و خانگی
نیروی درخواستی :10 نفر

طراحی جواهرات

(برنامه ماتریکس)

کارفرما: آقای عمو
مربی :خانم مهدیزاده
سن : 15 الی 45 سال    جنسیت : زن ، مرد
بیمه : ندارد
مهارت مورد نیاز آموزش : آشنایی با کارکرد گوشی هوشمند و لب تاپ ،تحصیلات و معلومات خاصی
مد نظر نیست.علاقمندی و صبرو حوصله مستلزم کار می باشد .(آموزش 100 ساعت می باشد )
ساعت مورد نیازدریک روزجهت انجام کار: 5 ساعت
حقوق یک ماه کاری : پس از آخرین حسه آموزش و کسب مهارت مورد نظر تعیین می شود.
مکان : خانگی
نیروی درخواستی : 20 نفر

موم کاری جواهرات

.

کارفرما : آقای عمو
مربی :آقای سخایی
سن : 18 الی 45 سال    جنسیت : مرد ،زن
بیمه : ندارد
مهارت مورد نیاز آموزش : علاقمندی به ساخت جواهرات و ظریف کاری
ساعت مورد نیازدریک روزجهت انجام کار: توافقی
حقوق یک ماه کاری : پس از آخرین جلسه آموزش و کسب مهارت مورد نظر تعیین می شود.
مکان : کارگاهی ،خانگی
نیروی درخواستی : 20 نفر

مکرومه بافی با سنگهای طبیعی

(دستبند ،گوشواره و گردنبند)

کارفرما : آقای عمو
مربی :خانم آزادمنش
سن :18 الی 45 سال    جنسیت : زن
بیمه : ندارد
مهارت مورد نیاز آموزش : عدم لرزش دست و ضعف چشم
ساعت مورد نیاز آموزش:3 جلسه 2 ساعته
هزینه لوازم وابزار مورد نیاز آموزش و تمرین : 30 هزار تومان
ساعت مورد نیاز در یک روز جهت انجام کار : 3 ساعت
حقوق یک هفته کاری : پس از آخرین جلسه آموزش و کسب مهارت مورد نظر تعیین می شود.
مکان : خانگی
نیروی درخواستی :5 نفر

بازاریاب و فضای مجازی گردان

مربی : خانم یاسمن افتخار
سن :18 الی 45 سال     جنسیت : زن ،مرد
بیمه : ندارد
مهارت مورد نیاز آموزش : فن بیان خوب و آشنایی با فضای مجازی
ساعت مورد نیاز آموزش:3 جلسه 2 ساعته
هزینه لوازم وابزار مورد نیاز آموزش و تمرین : 0
ساعت مورد نیاز در یک روز جهت انجام کار : بستگی به سفارش کارفرما دارد
حقوق یک هفته کاری : پس از یادگیری مراحل مورد نظر و رضایتمندی مربی تعیین می شود.
مکان : خانگیی و کارگاهی
نیروی درخواستی :10 نفر

ظروف رزینی

مربی : خانم یاسمن افتخار
سن 18 الی 45 سال     جنسیت : زن
بیمه : ندارد
مهارت مورد نیاز آموزش : عدم لرزش دست و ضعف چشم و علاقمندی به کارهای رزینی
ساعت مورد نیاز آموزش: 5 جلسه 2 ساعته
هزینه لوازم وابزار مورد نیاز آموزش و تمرین :
ساعت مورد نیاز در یک روز جهت انجام کار : 5 ساعت
حقوق یک هفته کاری : پس از آخرین جلسه و کسب مهارت مورد نیاز تعیین می شود.
مکان : خانگی
نیروی درخواستی :5 نفر